There is no translation available.

Algemene Verkoopsvoorwaarden 

 

 1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn uitsluitend de algemene en specifieke voorwaarden van huidig “bestek-bestelbon-factuur” van toepassing.
 2. Geen enkele dienst of prestatie zal worden geleverd alvorens een bestelbon ons, gedateerd en ondertekend, wordt gestort van 50%.
 3. Alle facturen zijn betaalbaar in onze burelen te BRUSSEL.
 4. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar bij ontvangst ervan.
 5. Elke klacht met betrekking tot de verstrekte diensten moet ons binnen de 8 dagen na ontvangst van factuur bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.
 6. Bij gebrek aan betaling acht dagen na de vervaldag van factuur, zal er van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1% op ieder aangevangen maand.
 7. In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling van een factuur door de klant of in geval van ongerechtvaardigde niet-levering van het bestelde dienst van onzentwege 10 dagen na vervaldatum, zal een forfaitaire som van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 €, verschuldigd zijn aan de andere partij bij wijze van schadevergoeding, en dit van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling.
 8. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, welke ook de betalingfaciliteiten zijn die vroeger werden toegekend.
 9. De klant, erkent, overeenkomstig art. 1583 van burgerlijk Wetboek, dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de prijs, vermeerderd met de intresten en eventuele kosten. De overdracht van de risico's gebeurt echter op het moment van levering. Bij gebrek aan betaling 8 dagen na het versturen van een ingebrekestelling per brief betreffende de niet betaling, moeten de geleverde goederen ons onmiddellijk terugbezorgd worden op kosten en risico van de klant die zich hiertoe verbindt en dit op simpele vraag van onzentwege.
 10. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en alle betwistingen van elke aard ook, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te BRUSSEL.
 11. Wij verzoeken onze klanten de goederen bij ontvangst na te zien. Na vertrek van de vervoeder of onze besteller wordt onze verantwoordelijkheid afgewezen.
 12. Bij verzending per spoor, post of vervoerder, reizen de goederen op risico van de klant. Verzending : niet franko, port te betalen bij ontvangst.

Bepalingen van toepassing op klanten in het kader van hun beroep of handel :

 1. Behoudens verborgen gebreken, dient elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen, ons binnen 8 dagen na ontvangst te bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.
 2. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 moet de klant ons vergoeden voor alle invorderingskosten waaronder honoraria en kosten van een advocaat en van technische raadgevers waartoe wij ons moeten richten ten gevolge van niet naleving van de verplichtingen door huidige algemene voorwaarden opgelegd aan de klant.

Bepalingen van toepassing op verbruikers :

 1. De klant erkent dat de verkoper de correcte inlichtingen over de kwaliteit en eventuele prestaties van de gekochte goederen heeft gegeven en, behalve uitdrukkelijk andersluidend beding schriftelijk toegestemd door beide partijen.
 2. De klant erkent dat de goederen niet voor een bijzonder of commercial gebruik bestemd zijn.